Informacje o projekcie

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) – dla branży mechaniki precyzyjnej

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-4014/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚ PRIORYTETOWA II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

DZIAŁANIE 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 3 zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów we współpracy z trzema pracodawcami.

Wartość projektu: 330 000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 330 000,00 zł

Okres realizacji: od 2020-02-01 do 2021-01-31

Lider projektu: Elektroszkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Partner krajowy: Lubelska Izba Rzemieślnicza z siedzibą w Lublinie