Uczestnicy projektu

Elektroszkolenia sp. z o.o. 
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
redakcja@edufakty.pl
+48 22 487 17 30
www.edufakty.pl

Pracujemy dla sektora publicznego od 2010 roku. W tym czasie udało nam się powołać i rozwinąć m.in.

Magazyn poradnikowy EduFakty, a więc kilkadziesiąt stron praktycznych porad dla dyrektorów i nauczycieli, opinie i porady ekspertów na tematy nurtujące środowisko nauczycielskie, kompendium wiedzy na temat najnowszych tendencji dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, praktyczne porady, które przeprowadzają czytelnika krok po kroku przez meandry programów i narzędzi niezbędnych w pracy zaangażowanego nauczyciela.

Konferencje i warsztaty, które są w naszym portfolio od 2011 roku. W tym czasie zorganizowaliśmy ponad setkę spotkań z dyrektorami szkół, samorządowcami, nauczycielami, a w ostatnim czasie także rektorami i zarządzającymi szkołami wyższymi. W naszych, cieszących się ogromną popularnością spotkaniach wzięło udział ponad 10 tys. uczestników. Każdorazowo odbywają się one w wysokiej klasy ośrodkach. Gościliśmy uczestników m.in. w Kopalni Soli Wieliczka (konferencja odbyła się ponad 300 m pod ziemią), na zamku w Gniewie, w Karpaczu, Kazimierzu Dolnym i wieli wielu równie fantastycznych miejscach.

Projekty naukowo-dydaktyczne, które realizujemy od dwóch lat (samodzielnie lub w partnerstwie).  Wśród nich możemy wyróżnić m.in. projekt współfinansowany z funduszy unijnych Innowacyjny Model Pomocy Prawno-Pedagogiczno-Psychologicznej, który realizujemy wspólnie z Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania”, czy też współpracując z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w projektach Erasmus+, Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, projektach senackich czy Polska-Białoruś-Ukraina realizowany przez Centrum Projektów Europejskich.Maciej Kułak
Prezes Zarządu
Elektroszkolenia sp. z o.o.
maciej.kulak@edufakty.pl

www.edufakty.pl

 


 Lubelska Izba Rzemieślnicza
ul. Chopina 5
20-026 Lublin
lir.lublin@wp.pl
+48 81 534 77 33
www.lir.com.pl

 

Lubelska Izba Rzemieślnicza istnieje od 30 sierpnia 2001 r.  i  jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą cechy i rzemieślników nienależących do cechów. Jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła, reprezentowanie zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, udzielanie swym członkom pomocy instruktarzowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych i potwierdzanie ich świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi opatrzonymi pieczęcią z godłem Państwa.

Lubelska Izba Rzemieślnicza przeprowadziła dotychczas kilkaset egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w kilkudziesięciu zawodach ( piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, kosmetyka, stolarz, mechanika pojazdowa, rzemiosła budowlane, bioenergoterapia, elektromechanika, wędliniarz, poligraf, kominiarz, jubiler, dekarz, kowal, krawiec,  etc.)

Izba powołała samodzielny, podległy jej, Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym 221/P/N,

Lubelska Izba Rzemieślnicza zrealizowała w latach 2002 – 2006 kilka projektów w ramach programu Leonardo da Vinci. Wspólnie z partnerem francuskim – Chambre de Metiers de la Somme zorganizowano miesięczne szkolenie kucharzy i cukierników w Amiens (Piccardia). Efektem naszych kontaktów z rzemiosłem hiszpańskim -Confederacion Empresarial Valenciana- był wyjazd uczniów, kucharzy i cukierników, na miesięczny staż do Walencji (Hiszpania).  Nawiązaliśmy też kontakty z rzemiosłem włoskim CONFESERCENTI z Reggio di Calabria.

Lubelska Izba Rzemieślnicza jest głównym fundatorem drugiej w Polsce (po Warszawie) Fundacji Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Lubelszczyzny,

Izba ma też podpisane umowy o współpracy z Kuratorium Oświaty, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Ochotniczymi Hufcami Pracy, trzema największymi w Lublinie Zespołami Szkół Zawodowych, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej i Stowarzyszeniem na rzecz edukacji w budownictwie „EKOEDBUD”.

 

Jerzy Miszczak
Prezes
Lubelskiej Izby Rzemieślniczej
jmiszczak@lir.com.pl 

www.lir.com.pl